BUIDAT DELS BUTLLETINS DE L'ASSOCIACIÓ D'EXCURSIONS CATALANA (BAEC) I DELCENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA (BCEC) PARAULES CERCADES: SEGURA I SANTA COLOMA DE QUERALT

ANY
PUBLICACIÓ
VOLUM
PÀGINA
CONTINGUT
1883
BAEC
V
40
Donació 2 ex. Historia de la Villa de Santa Coloma de Queralt - Barcelona, 1879
1885
BAEC
VII
136
De D. Joan Segura y Valls, Pbre. Delegat á Santa Coloma de Queralt. 1 vol. 1344 Historia de la Villa de Santa Coloma de Queralt, per lo donador Barcelona,  V. Magriñá, 1879.
1886
BAEC
VIII
62
Inauguració de les obres de restauració del Monestir de Ripoll.
1886
BAEC
VIII
66
«Cansons populars del Urgell», recollidas i anotadas per Mossen Joan Segura, Pbre ,
1886
BAEC
VIII
102
Descubriment de una capella Bisantina. Segóns nos participa un de nostres benvolguts consocis, lo reverent Esteve Puig y Segura.
1886
BAEC
VIII
223
Ilustraoió al s. XIV, convit (J. Segura)
1886
BAEC
VIII
224
Revista de Ciencias Históricas, de Id. (N .05 IV i V). La Segarra (J. Segura, Pbre.)
1887
BAEC
IX
2
«Contestació parcial al Interrogatori folk-lórichs , per D. Joan Segura,
1887
BAEC
IX
18
Noms de las partidas dels termes de Santa Coloma de Queralt, CastelIdásens i Belíanes, per D. Joan Segura, Pbre.
1887
BAEC
IX
57
vol. IV de la Biblioteca popular, publicada per la Associació d'Excursions Catalana, baix lo títol de Miscelànea Folklòrica
1887
BAEC
IX
152
Donatiu per la Biblioteca De D. Joan Segura, Pbre. : 1647 1 vol. Historia del Santuari de Sant Magi, per lo donador-Barcelona, Tipogr. Católica, 1887.
1887
BAEC
IX
220
Seguéixen á aquestas cansons, recullidas per mossen Joan Segura, quatre respostas á diferents preguntas de'l interrogatori del FolkIore catalá, y d'ellas m'ocupare en ma octava i darrera carta.
1888
BAEC
X
Index
Lectura dels següents treballs: «Acta de la excursíó á Santa Coloma de Queralt y Rubió, per .D. Joan Segura, Pbre.; «Itinerari de Santa Coloma de Queralt á Rubió y de Rubió á Igualada», per D. Arthur Osona.
1888
BAEC
X
237
Lectura dels següents treballs: «Los Excur-sionístas y la Toponomástica», per D. Joan Segura, Pbre
1888
BAEC
X
239
Donatiu Biblioteca de D. Joan Segura, Pbre.: 1709 Tratado de la Educación de las niñas, traduit per lo donador. Barcelona, T'ip. Católica, 1873.
1888
BAEC
X
239
Donatiu per el Museu de.D. Joan Segura, Pbre.: 4 fotografías de Santa Coloma de Queralt; 2720 Carrer Major de la vila, 2721 Font de D. Dalmau de Queratt, 2722 Portalada del Convent, y 2723 Sepultura de D. Pere V. de Ouerait, en lo Convent.
1888
BAEC
X
Index
Treballs del mes d'abril. Día 1 y 2. Excursió col-lectiva á Santa Coloma de Queralt.
1889
BAEC
XI
Index
Excursió col-Iectiva á Santa Coloma de Queralt i á Rubió, per D. Joan Segura, Pbre.
1889
BAEC
XI
188
Excursió col-Iectiva á Santa Coloma de Queralt i á Rubió, per D. Joan Segura, Pbre.
1889
BAEC
XI
Index
Notas itinerarias de I' excursló col-lectiva á Santa Coloma de Queralt i a Rubió, per D. Arthur Osona; pág. 201
1889
BAEC
XI
Index
Los Excursionistas y la Toponomástica, per D. Joan Sequra, Pbre.; pág. 300.
1889
BAEC
XI
300
Los Excursionistas y la Toponomástica, per D. Joan Sequra, Pbre.
1890
BAEC
XII
Index
Excursíó particular á Juneda, Cerviá, Ull-demolins, Borges d' Urgel! y  Castelldásens, Tàrrega y Verdú, per D. Joan Sequra, Pbre.pág. 251,
1890
BAEC
XII
251
Excursíó particular á Juneda, Cerviá, Ulldemolins, Borges d' Urgel! y  Castelldásens, Tàrrega y Verdú, per D. Joan Sequra, Pbre. pág. 251,
1892
BCEC
Núm. 7
56
Inscripció del llindar de la sagristia de Prats de Molló
1892
BCEC
Núm. 7
59
Enterraments Protohistòrichs de les Piles
1892
BCEC
Núm. 7
63
Lo Secretari Sr. Reig y Vilardell donà lectura d' una important comunicació del nostre delegat á Santa Coloma de Queralt lo Rvnt. Mosen Joan Segura, participant lo descubriment d'uns notables enterraments protohistòrichs en lo poble de las Piles, y de la que fem menció en la secció de «Delegacions del Centre.»
1893
BCEC
Núm 8
189
Donatius Biblioteca, per lo Reverent D. Joan Segura, Pbre.: Dos goigs. Per lo Reverent D. Esteve Puig, Pbre.: Dotze fotografías de Santa Coloma de Queralt.
1893
BCEC
Núm 11
194
Sessió preparatoria pera l'excursió á Montagut, Sant Magí de Brufaganya y Santa Coloma de Queralt
1893
BCEC
Núm 11
195
Dia 22 de desembre: Sessió preparatoria pera l'excursió á Bellpuig, Vallbona de las \lonjas y Santa Coloma de Queralt.
1893
BCEC
Núm 11
196
Excursió a Sant Magí de la Bufaganya i a santa Coloma de Queralt
1893
BCEC
Núm 11
198
Excursió a Bellpuig y Vallbona de las Monjas
1893
BCEC
Núm 11
201
Bisbe de Vich, Dr. Morgades, acaba de publicar una disposició autoritzan a Mn Segura per visitar arxius i parroquies.
1894
BCEC
IV
Taula
Una excursió de pobre: per D. Joan Segura.
1894
BCEC
IV
Taula
Cova prehistórica en la Vall de Serbes, per D.Joan Segura
1894
BCEC
IV
68
Donatiu Biblioteca del reverent senyor D. Esteve Puig y Segura, Pbre, delegat á Santa Coloma de Queralt: Quatre fotografias.
1894
BCEC
IV
107
Les coves prehistòriques de la provincia de Lleida, per D. Lluís Marià Vida!.
1894
BCEC
Núm 14
Portada
Una Excursió de pobre.
1894
BCEC
Núm 14
199
Els nostres consocis delegats á Santa Coloma de Queralt los ilustrats sacerdots mossèn Joan Segura y mossèn Esteve Puig han realisat el descobriment d'una cova prehistòrica en el terme de Miralles, prop de Fransola. 
1894
BCEC
Núm 15
261
Cova Prehistòrica en la Vall de Serves
1894
BCEC
Núm 15
268
Lectura d'un treball del soci delegat á Santa Coloma de Queralt, Mossèn Joan Segura, sobre el descobriment de la cova prehistòrica de la Vall de Serbes, que publiquem en aquest BUTLLETÍ.
1895
BCEC
Núm 16
11
Hosties. Santa Coloma de Queralt, 3 Maig de 1893 la pàgina 17 es una làmina fotogràfica amb imatges d'hosties recollides per l'autor
1895
BCEC
Núm 17
73
Excursió particular á Valls, Pla de Cabra, Vallespinosa, Santa Coloma de Queralt e igualada. Joseph Castellanos
1896
BCEC
VI
3
(,) Etimol. Ibrahim, nom alarb. S'elimina la y 's cambia la h en[ (Mossen  Joan Segura: Etimologia de noms de pobles.
1897
BCEC
Núm 35
319
Santa Maria de Mirallés. -307 Cova de Fransola Descoberta l'any 1894 per mossèn Joan Segura y mossèn Esteve Puig, els quals hi troba-ren restos de ceràmica primitiva. Ter. G. Calices cretàcees BIBLI. But. del Cent. Excur., any IV.; Puig y Larraz.
1899
BCEC
Núm 55
204
Cova prehistòrica de Vall de Serbes, descoberta, explorada y descrita per nostre il·lustrat consoci mossen Joan Segura. (Pau Teixidor de Rodonyà)
1902
BCEC
Núm 90
197

Festa patronal de Sant Jordi Obertura de l'ex-posició de fofografies de Catalunya classificades per comarques. Exposició que ha organisat el Centre per a commemorar el XXV aniversari de sa fundació. Segarra: Sant Magí de la Brufaganya; Santa Coloma de Queralt: detalls de la vila, iglesia, capella de la Mercè (portada), sepulcre dels comtes, el palau.

1903
BCEC
Núm 97
55
El Castell de Santa Coloma de Queralt Esteve Puig Pbre
1904
BCEC
Núm 109
65
Feu veure l'importancia de la mateixa, a quin estudi tant convé dedicar-se en la nostra terra seguint les petjades d'en Sanpere y Miquel, del Dr. Balar¡, de Mossèn Segura y deis altres que s'han dedicat a n'aquests estudis. (Dr. Alcover)
1905
BCEC
Núm 130
352
Excursió a Santes Creus, Pont d'Armentera, Santa Coloma de Queralt y Igualada. sortida 9 y 10 de desembre.
1906
BCEC
Num 135
125
Notes d'una excursió a Bellpuig , Vallbona de les Monges i Santa Coloma de Queralt. ) D. Joseph Galbany y Parladé)
1909
BCEC
Num 168
30
Donatius per la Biblioteca, de D. Hermenegild Carreras y Miró: un ex. de Trilogia del cor, aplec de poesies originals del donant; La nissaga dels Rouredas, drama, traducció del mateix,Topografia Médica de Santa Coloma de Queralt, memoria escrita pel propi donador.
1909
BCEC
Num 169
48
/../ Y les creus de pedra de Santa Coloma de Queralt, Balaguer y Castellnou de Seana a l'Urgel /../ (L'inventari gràfic)
| Tornar |
Última modificació: 26 de gener del 2015